Download Slides
Type
 
Session
 
Chosen: 0
Clear
K-BPR法规最新进展-卷宗完整性审核标准- Jaewoong Lee
Latest Updates of K-BPR-Dossier Completeness Check Criteria-Jaewoong Lee
越南农药市场及登记情况分析-Nguyen Truong Thanh
Analysis of Pesticide Market and Registration Status in Vietnam-Nguyen Truong Thanh
菊酯类卫生农药全球市场及登记策略-沈燕
全球农药产品相关专利情况介绍及市场策略-秦恩昊
以风险为导向的创新农药研发策略-黄超
美国农药登记策略及EPA最新动态-Robert Kiefer
Strategy of U.S. Pesticide Registration and Latest EPA Updates-Robert Kiefer
欧盟农药制剂登记策略解析-张菁菁